Jesteśmy specjalistkami pracującymi w wielu obszarach pomagania. Oferujemy profesjonalne wsparcie w różnych sytuacjach i trudnościach życiowych. Świadczymy pomoc kompleksowo dzieciom, nastolatkom, ich rodzicom i całym rodzinom oraz osobom dorosłym indywidualnie i parom. Nasze miejsce jest przyjazne dla innych specjalistów. Dbamy o dobrą atmosferę współpracy i pozytywne relacje w zespole. W pracy konsultacyjnej i terapeutycznej przestrzegamy zasad etyki zawodowej.

Jesteśmy żonami i mamami. Jesteśmy aktywne zawodowo. Lubimy wyzwania. Czytamy książki, szydełkujemy, chodzimy na koncerty, bywamy w teatrze. Żyjemy z ludźmi i blisko ludzi. Lubimy naszą pracę. Lubimy też dni bez pracy.

POZNAJ NAS

Wioletta Wardziak-Lubka 

tel. 881 139 535

Psycholog, psycholog dziecięcy. Jest certyfikowanym terapeutą i doradcą zawodowym. Pracuje w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Korzysta również z metodyki pracy zakorzenionej w nurcie Neurolingwistycznej Psychoterapii (NLPt). Współzałożycielka W DOBRYM KIERUNKU Centrum Terapii i Rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, pracy terapeutycznej i szkoleniowej, mediacjach, interwencji kryzysowej oraz w obszarze diagnozy klinicznej. Pracuje w szerokim spektrum pomagania z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi psychoterapię par oraz sesje poradnictwa zawodowego. Wspiera rodziców w obszarze wzmacniania kompetencji rodzicielskich. Rolę konsultanta i terapeuty rozumie, jako życzliwą, nienormatywną i rozwojową dla Klienta współpracę w drodze do zmiany.

Więcej
Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia, ze specjalnością z psychologii klinicznej (2004) oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła szkolenie całościowe i uzyskała tytuł terapeuty TSR (2022). Posiada certyfikat „Practitioner of NLP” wydany przez Polski Instytut NLP w Warszawie (2005). Jest certyfikowanym praktykiem Treningu Zastępowania Agresji (ART®) oraz praktykiem metody Kids’ Skills i Jestem z Ciebie dumny! Absolwentka studium pomocy dziecku i rodzinie w podejściu TSR oraz wielu specjalistycznych kursów i szkoleń. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Rita Stróżyk-Torba

tel. 887 197 555

Pedagog, certyfikowany terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, specjalista w zakresie seksuologii, terapeuta pedagogiczny i trener umiejętności społecznych. Pracuje w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Współzałożycielka W DOBRYM KIERUNKU Centrum Terapii i Rozwoju. Prowadzi konsultacje oraz terapię dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i rozwojowych, trudności w nauce, treningu koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania i nastroju. Organizuje trening umiejętności społecznych (TUS). Rodzicom oferuje konsultacje i poradnictwo pedagogiczne. W pracy z dorosłymi specjalizuje się w poradnictwie seksuologicznym i towarzyszeniu w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami. Z parami pracuje w obszarze poprawy relacji. Swoją współpracę z Klientem w każdym wieku postrzega jako towarzyszenie w kreowaniu użytecznych rozwiązań opierające się na empatii, szacunku i zrozumieniu. Od początku pracy zawodowej systematycznie poszerza swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i warsztatach umiejętności praktycznych.

Więcej
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika (2007) ze specjalnością pedagogika zdrowia, studia podyplomowe w zakresie seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Praktyk Treningu Umiejętności Społecznych oraz praktyk metody Kids’ Skills i Jestem z Ciebie dumny! Uzyskała certyfikat terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, którego jest członkiem.

Marta Gołuch

tel. 796 190 618

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, doradca zawodowy. W swojej pracy korzysta z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, z terapii systemowej oraz ericksonowskiej. Pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami od 13 roku życia, indywidualnie i w parach. Prowadzi również terapię rodzin. Ma kilkanaście lat doświadczenia w pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pomaga nie tylko w rozwoju osobistym, ale również w trudnościach wychowawczych, kłopotach w porozumiewaniu się w parach i rodzinach, towarzyszy w przechodzeniu przez kryzysy. Pracuje z osobami doświadczającymi psychicznego cierpienia, mającymi trudności w relacjach z ludźmi, nieradzącymi sobie z napięciem, lękiem, chcącymi pogłębić wiedzę o sobie, zrozumieć mechanizmy własnego działania, odkryć swoje potencjały. W czasie spotkań, w atmosferze pełnej akceptacji i empatii, pomaga Klientom zrozumieć ich emocje i zachowanie, spojrzeć na własne życie z nowej perspektywy. Towarzyszy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań trudności oraz w pracy nad poprawą jakości życia.

Więcej

Ukończyła podstawowe i zaawansowane szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (organizowane przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie), podstawowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kurs „Gestalt – terapia holistyczna” oraz kursy: „Terapia lęku w ujęciu systemowym” (WTTS), „Terapia dzieci agresywnych”, „Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, „Psychoterapia pacjentów z natręctwami” (Polski Instytut Ericksonowski). Ukończyła również studia podyplomowe „Psychologiczne doradztwo zawodowe i personalne” (UAM) i pracowała jako doradca zawodowy dla młodzieży. W pracy z parami korzysta także z technik terapii EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples – Terapii Skoncentrowanej na Emocjach, na podstawie szkolenia Externship EFT, akredytowanego przez ICEEFT).

W swojej pracy korzysta z superwizji, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, w czasie których poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Priorytetem jest dla niej udzielanie Klientom efektywnej pomocy i mądre, wspierające towarzyszenie im w ich drodze rozwoju. W pracy stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Danuta Skrzypczak

tel. 604 436 163

Jako terapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji) towarzyszy osobom w drodze zmian i odkrywania na nowo siebie i swoich zasobów, co daje Jej ogromną satysfakcję. Pracuje w oparciu o nurt systemowy, który zakłada,  m.in. że człowiek należy do systemu, który go otacza a jego problemy nie są wyabstrahowane, ale współzależą od środowiska i ludzi, z którymi pozostaje w kontakcie. Dlatego w pracy konsultacyjnej i terapeutycznej często współpracuje z całą rodziną pacjenta. Udziela pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej osobom dorosłym i młodzieży. Pracuje z parami i całymi rodzinami, towarzysząc im w drodze do ujrzenia swoich trudności z innej, szerszej perspektywy. W pracy z parami korzysta także z technik terapii Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). W swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu często spotyka się z osobami doświadczającymi  wszelkich kryzysów życiowych, m.in. towarzyszy klientom w sytuacjach okołorozwodowych, pomaga osobom doznającym przemocy domowej (również dzieciom), pracując indywidualnie, a także podczas spotkań w terapii grupowej. Wspiera swoich klientów w sytuacjach depresji, lęku, osamotnienia, procesu żałoby i rozstań. Posiada doświadczenie w indywidualnej pracy z młodzieżą w obszarze przeżywanych trudności w okresie dorastania, obniżonego nastroju, wycofania oraz problemów szkolnych. Udziela wsparcia rodzicom w ich trudnościach wychowawczych.  Prowadzi  grupy wsparcia dla młodzieży oraz cykliczne zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet.

Więcej
Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki. Ukończyła Kurs Podstawowy i Zaawansowany z zakresu terapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Posiada certyfikat  szkolenia Externschip EFT akredytowanego przez ICEEFT (Emotionally Focused Therapy for Couples – Terapii Skoncentrowanej Na Emocjach). Uzyskała certyfikat „Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi – jak wspierać dzieci w wieku 3-12 lat w radzeniu sobie z trudnościami” w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu oraz certyfikat metody Kid’s Skills i Jestem z Ciebie dumny! Ukończyła Szkołę Mediacji w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Kurs I Stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Joanna Nowak

tel. 501 371 016

Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Nadto członek zarządu Fundacji Gonito, autor książki pt. “Aniołkowe mamy” oraz współautor ebooka pt. “Twoje prawa w obliczu poronienia lub martwego urodzenia”. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem najmów powierzchni komercyjnych oraz prawa lokalowego. Swymi działaniami szerzy wiedzę na temat praw przysługujących kobiecie w przypadku poronienia lub martwego urodzenia. Przygotowanie do należytego świadczenia usług prawnych, uzyskała pracując w renomowanych poznańskich kancelariach. Podczas wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie zadań uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.