ZAKRES POMOCY

Konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia dzieci i młodzieży*:

 • trudności związane z samokontrolą, w tym objawy nadruchliwości i impulsywności,
 • trudności emocjonalne,
 • nieśmiałość,
 • trudności z nauką i koncentracją,
 • trudności w relacjach rówieśniczych,
 • zachowania ryzykowne, w tym nałogowe korzystanie z komputera,
 • trudności okresu dorastania,

* dziecko do 12 r.ż. – na pierwsze spotkanie przychodzą rodzice
   dziecko powyżej 12 r.ż. – w pierwszym spotkaniu biorą udział rodzice i dziecko

Konsultacje i wsparcie rodziców:

 • kryzys utraty, żałoba w rodzinie,
 • inne sytuacje kryzysowe dotyczące dzieci i rodziny,
 • wsparcie rodziców i dzieci w sytuacji okołorozwodowej,
 • trudności wychowawcze,
 • potrzeba mediacji w sprawach rodziny i pomiędzy rodzicami,
 • wsparcie dziecka w kryzysach rozwojowych,
 • wsparcie dziecka w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych,
 • wsparcie dziecka w rozwijaniu funkcji psychomotorycznych.

Poradnictwo i terapia pedagogiczna:

 • konsultacje w zakresie trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych i motywacji do nauki,
 • usprawnianie zaburzonych procesów słabiej rozwijających się funkcji psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych.

Doradztwo zawodowe:

 • diagnoza predyspozycji zawodowych,
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

METODY PRACY

Metoda Kids’Skills – Dam radę!

Metoda Kids’ Skills – Dam radę! to program profilaktyczno-korekcyjny do pracy z dziećmi i młodzieżą w podejściu BSFT, autorstwa fińskiego psychiatry i psychoterapeuty Bena Furmana. Celem metody Kids’ Skills jest pomaganie dzieciom w uczeniu się nowych umiejętności i przezwyciężaniu trudności. Program składa się z kilkunastu kroków i w praktyce trwa od kilku do kilkunastu spotkań. Podczas terapii dziecko wspólnie z terapeutą przeformułowuje trudność na rozwiązanie, wskazując konkretną umiejętność, której chce się nauczyć, aby poradzić sobie z problemem. Następnie planuje naukę tej umiejętności i określa warunki jej sprzyjające, a pomiędzy spotkaniami, przy wsparciu osób z najbliższego otoczenia, trenuje zastosowanie nowej umiejętności w sytuacjach życia codziennego. Metoda Kids’ Skills jest użyteczna w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i związanymi z zachowaniem, tj. niepokoje i lęki, niewłaściwe nawyki, zachowania kompulsywne, wybuchy złości i agresja etc.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa lub pedagoga, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci (trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów). Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne są rozwijane poprzez zabawę oraz doświadczanie sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach pracy warsztatowej. Kryteriami doboru dzieci do grup są m.in.: wiek, poziom rozwoju, doświadczane trudności i charakterystyka mocnych stron.

Trening umiejętności społecznych jest przeznaczony dla dzieci:

 • wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”,
 • mających trudności z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi,
 • nie zawsze wiedzących, jak należy się zachować w określonych sytuacjach,
 • niepotrafiących odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to, jak inni ich traktują,
 • mających ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami (mowa o dzieciach, które np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed telewizorem lub tabletem),
 • potrzebujących uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad,
 • przejawiających niską samoocenę i wiarę we własne możliwości,
 • przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole.

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji (TZA) adresowany jest do dzieci uczących się nieagresywnej komunikacji i nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Jest to podejście alternatywne, które uczy zachowań rozszerzających posiadane umiejętności komunikacyjne i społeczne, zamiast eliminowania aktualnie występujących zachowań niepożądanych. W tradycyjnym modelu praca z dziećmi mającymi problemy z zachowaniem koncentruje się wokół osłabiania niewłaściwych wzorców zachowań. Chociaż strategie wzmacniające mają pozytywny wpływ na zwiększenie częstotliwości występowania pożądanych zachowań, trzeba poczekać, aż takie zachowanie się pojawi, żeby je nagrodzić. Wiele dzieci z  nieregularnymi właściwymi zachowaniami rzadko otrzymuje więc pozytywne wzmocnienie. Zamiast tego otrzymuje mnóstwo negatywnych informacji zwrotnych. TZA opiera się na zastosowaniu strategii zorientowanych na planową naukę zachowań pożądanych poprzez rozwijanie umiejętności prospołecznych.

CENNIK

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA – 170 zł/do 60 minut

TERAPIA – 170 zł/do 50 minut (praca z dzieckiem/nastolatkiem oraz omówienie z rodzicem lub rodzicem i dzieckiem/nastolatkiem)

możliwe są również spotkania ONLINE – 170 zł/do 50 minut

DORADZTWO ZAWODOWE – 170 zł/do 50 minut

OPINIA o funkcjonowaniu dziecka/nastolatka ze wskazaniem -100 zł